2. Gebruiksfase

Stimuleer juist gedrag

Nu je aan de voorkant de juiste producten hebt ingekocht, is het belangrijk de circulariteit in het gebruik te waarborgen. Alleen dan wordt afval daadwerkelijk geminimaliseerd. Dit doe je door te informeren over de juiste omgang met producten en grondstoffen. Hoe borg je dit in het proces in het proces? En hoe maak je medewerkers en partners écht bewust van de juiste handelswijze?

Image
Wat kan jij doen?

Wat kan jij doen?

Welke invloed kun jij als FM uitoefenen?

Quick wins

Quick wins

Welke successen kun je snel realiseren?

Wie heb je nodig?

Wie heb je nodig?

Welke partijen kun je betrekken?

Slimme vragen

Slimme vragen

Welke vragen moet je vooral stellen?

Succesfactoren

Succesfactoren

Hoe maak je het tot een succes?

Tips

Tips

Waar kun je op letten?

Wat kan jij doen?

Nu je aan de voorkant de juiste producten hebt ingekocht, is het belangrijk om te zorgen dat circulariteit en duurzaamheid gedurende de gebruiksperiode wordt gewaarborgd en afval wordt geminimaliseerd. Het is daarbij belangrijk dat medewerkers bewust zijn van de manier waarop met bepaalde producten en diensten moet worden omgaan. Alleen dan zal de waarde van de grondstoffen aan het einde van de gebruiksfase zo hoog mogelijk zijn.

Om dit te bevorderen is beheer en onderhoud essentieel om zo de levensduur te verlengen en hergebruik te stimuleren. Daarnaast kunnen grondstoffen alleen hun waarde behouden als de samenwerking met de schakels voor en achter je in de keten optimaal is en deze schakels de waarde van het circuleren van grondstoffen bevestigen. Deze manier van werken vereist een systeemverandering, andere verdienmodellen en andere vormen van samenwerking. Veel elementen hiervan organiseer je in de inkoopfase, maar geef je invulling aan in de gebruiksfase.

Zes domeinen van Facility Management

Het model rechts laat de verschillende FM-domeinen zien: strategie, inkoop, beheer, dienstverlening, uitvoering en informatie. Het model visualiseert de mogelijke verbindingen tussen de verschillende componenten binnen én buiten de organisatie om te groeien naar circulair FM en daarmee een afvalvrije organisatie. We kunnen hier vanuit twee invalshoeken naar kijken: vanuit de FM-organisatie en vanuit de leveranciers.

Ontwikkepotentie vanuit de FM-organisatie en haar omgeving
In de omgeving van de FM-organisatie kan bijvoorbeeld de verbinding worden gezocht met alle ketenpartners om zo een gezamenlijk doel te behalen. Door een integrale benadering kan in het totaal pakket aan producten en diensten nieuwe slimme verbindingen worden gelegd om grondstoffen hun waarde te laten behouden. Ook kan heel gemakkelijk winst worden geboekt door optimalisatie van deze processen door samenwerking. En wanneer naar nieuwe oplossingen wordt gezocht kan vanuit de organisatie bekeken worden welke eventuele nieuwe ketenpartners moeten worden betrokken om de ontwikkeling te realiseren.

Wie heb je nodig?

  • Samenwerkingspartners: ook de partners moeten denken vanuit een ketenbenadering.
  • De eindgebruiker: het gebruik van de producten bepaalt in grote mate de herbruikbaarheid en de levensduur.
  • Een goede leider: facility-managers sturen niet meer alleen op de vraag maar krijgen veel meer een rol als vormgever. De FM-er is hierbij verantwoordelijk voor het faciliteren van een verbinding tussen de ambities, de behoefte van de medewerker/klant en en het sluiten van kringlopen samen met de ketenpartners.   
Image

Succesfactoren

Integrale benadering

Integrale benadering

Afval van de ene dienst kan een grondstof zijn voor de andere dienst.
Support vanuit het FM-team

Support vanuit het FM-team

Iedereen steunt de ambities en weet waarop te sturen.
Betrek de gebruiker

Betrek de gebruiker

Neem de gebruiker mee in jullie ambitie en maak successen zichtbaar.
Weet wat je hebt

Weet wat je hebt

Beheer de producten zodat je kunt anticiperen op reparaties, refurbishment en vervangingen.
Ruimte voor meegroeien

Ruimte voor meegroeien

Richt het contract-en leveranciersmanagement zo in dat leveranciers continu blijven meegroeien.

Quick wins

Borg de voortgang op ambities. Dit kun je doen in de beoordeling- en functioneringsgesprekken met de leverancier. Bespreek ook het groeimodel en bijbehorende KPI’s.
Informeer over het groeimodel en KPI's. Zorg dat het hele facilitaire team op de hoogte is van het groeimodel en KPI’s en investeer in kennis over de potentie en mogelijkheden van hergebruik.
Monitoren en bijsturen. Stuur bij op basis van metingen, medewerkertevredenheidsonderzoeken en rapportages.
Image

Slimme vragen aan de markt

Welke aanpak hanteren jullie om de kwaliteit gedurende de gebruiksperiode zo hoog mogelijk te houden?
Hoe zorgen jullie ervoor dat er zo min mogelijk logistieke bewegingen plaatsvinden?
Wat hebben jullie nodig van onze organisatie om de levensduur zo hoog mogelijk te houden?
Hoe ziet de meerjarenonderhoudsplanning eruit?
Hoe zie ik het sturen op levensduurverlenging zoals het gebruik van gerefurbishte onderdelen of producten en de herinzet van materialen terug?

Tips bij de verbeteracties