Einde gebruiksfase

Sluit de kringloop

Na gebruik is het belangrijk dat de afspraken die tijdens inkoop zijn gemaakt, ook worden nageleefd. Het gaat hierbij om zaken zoals de juiste verwerking van de verschillende afvalstromen en het organiseren van de retourlogistiek. Hoe zorg je ervoor dat de grondstoffen uit jouw reststroom ook daadwerkelijk worden hergebruikt?

Image

Wat kan jij doen?

Stap 1: Analyseren van de huidige situatie
Analyse van het afval
 • Welke afvalstromen worden gescheiden ingezameld? Denk hierbij aan: papier, karton, GFT, keukenafval (SWILL), glas, plastic verpakkingen, folie, klein chemisch afval, bouwafval en restafval.
 • Hoeveel afval komt wekelijks vrij?  Kijk hierbij naar zowel het gewicht als het volume per stroom. Je kunt dit zelf onderzoeken, maar vaak is deze informatie ook te vinden op de factuur van de afvaldienstverlener. Vraag daarnaast ook rapportages op bij je afvaldienstverlener(s).
 • Waar bestaat het restafval uit?  Je kunt dit onderzoeken met een aantal medewerkers. Dit werkt vaak goed voor het creëren van draagvlak later in het proces richting een afvalvrij kantoor.
Inzicht verkrijgen in bestaande contracten
 • Welke contracten zijn afgesloten? (zowel met afvaldienstverlener als schoonmaakdienstverlener)
 • Welke containers?
 • Welke ophaalfrequentie?
Inzicht verkrijgen in huidige praktijk
 • Hoe gaan medewerkers om met afval?
 • Hoe gaan medewerkers om met de inzamelvoorzieningen die ter beschikking gesteld zijn?
 • Hoe werken de interne inzamelaars? (vaak de schoonmaakorganisatie)
 • Doet de afvaldienstverlener hetgeen in de contracten is vastgelegd?

Wie heb je nodig?

Het realiseren van het afvalvrije kantoor kun je als FM-er niet alleen. Je hebt je collega’s, dienstverleners en vaak ook buren nodig om te komen tot een andere omgang met afval. Iedereen heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid.

Collega’s

 • Management: uitdragen van het nieuwe beleid en tonen van voorbeeldgedrag.
 • Afdeling inkoop: inkoop van afvaldienstverlening in lijn met de doelstellingen van het afvalvrij kantoor.
 • Afdeling communicatie: communicatie rondom doelstellingen, aanpak en resultaten.

De buren

 • Alles draait om volumes. Zodra er massa te maken is, wordt het kostenplaatje om stromen separaat in te zamelen interessanter. Ga daarom na of er samenwerking met omliggende kantoren mogelijk is, bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijke aanbesteding.

Dienstverleners

 • Afvaldienstverleners: leveren van inzamelmiddelen, afvoeren & verwerken van afvalstromen en verzorgen van de afvalrapportage.
 • Cateraar: gescheiden inzamelen van afval.
 • Koffieleverancier: inzamelen van koffiedrab en deponeren in juiste container.
 • Schoonmaakleverancier: gescheiden inzamelen afvalstromen en aanspreken & informeren medewerkers over afval.
 • Overige leveranciers: meenemen verpakkingsafval of zich ontdoen van verpakkingsafval in lijn met het afvalbeleid.

Succesfactoren

Intern leiderschap

Intern leiderschap

Het management moet het belang van een afvalvrij kantoor ondersteunen en voorbeeldgedrag uitdragen.

Coalition of the willing

Coalition of the willing

Een team van ambassadeurs die willen zorgen voor voorbeeldgedrag en een aanspreekcultuur.
Duidelijke inzamelstructuur

Duidelijke inzamelstructuur

Zichtbaar, consequent en eenvoudig te gebruiken inzamelmiddelen zorgen ervoor dat medewerkers weten wat van hen verwacht wordt.

Meten = weten

Meten = weten

Monitoren zorgt ervoor dat er tijdig bijgestuurd  kan worden indien afgeweken wordt van koers.

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid

Zorg dat je blijft zoeken naar nieuwe oplossingen.

Quick wins

Start met inzamelen van papier en karton. Deze stromen brengen opbrengsten met zich mee en leveren daardoor direct geld op.
Maak duidelijk welk afval in welke afvalbak moet. Een medewerker kiest als hij voor de afvalbak staat. Communiceer hier duidelijk. Maak eventueel gebruik van afvalscheidingswijzer.nl.
Gebruik per afvalstroom verschillende kleuren afvalzakken en bijpassende iconen. Op deze manier is het voor iedereen zichtbaar dat iedere stroom in een aparte container wordt afgevoerd. Fouten worden ook gemakkelijk opgemerkt.
Kies het juiste moment voor de introductie van afvalscheiding. Denk hierbij aan een verhuizing, renovatie of interne reorganisatie. Op deze momenten wordt oud gewoontegedrag van medewerkers doorbroken en kan nieuw gewoontegedrag ontstaan.
Vergelijk de prijzen van verschillende afvalinzamelaars. Binnen de afvalmarkt kunnen prijsverschillen groot zijn. Het is daarom zinvol om verschillende afvalinzamelaars te vergelijken. Ook hoef je niet alle stromen bij één dienstverlener onder te brengen.
Image

Slimme vragen aan de markt

Waar (rijafstand) wordt de afvalstroom verwerkt?
Kan ik op de verwerkingslocatie komen kijken?
Wat is het effect van de verwerking?
Hoeveel CO2-reductie levert het op?
Hoeveel procent van de afvalstroom wordt daadwerkelijk verwerkt?
Wat wordt gedaan met het residu?
Zijn de rapportages gebaseerd op daadwerkelijke weeggegevens of op standaard gewichten?
Hoe vaak krijg ik rapportages? Hoe zien deze er uit? En hoe ontvang ik deze rapportages?