Einde gebruiksfase

Sluit de kringloop

In een afvalvrij kantoor proberen we afval zoveel mogelijk te voorkomen, maar afval helemaal elimineren is niet mogelijk.  Na de gebruiksfase is het belangrijk dat de afspraken die in de inkoopfase zijn gemaakt, ook worden nageleefd. Het gaat hierbij om zaken zoals het organiseren van de retourlogistiek en de juiste verwerking van de verschillende reststromen. Hoe zorg je ervoor dat de grondstoffen die de organisatie verlaten ook daadwerkelijk worden hergebruikt?

Image

Wat kan jij doen?

Uiteindelijk zijn sommige reststromen onvermijdelijk. Bovendien kan er voor de meeste verbruiksartikelen (producten met een korte levenscyclus zoals voedsel, verpakkingen, koffiebekers) die je niet kunt voorkomen, in de gebruiksfase weinig verschil gemaakt worden. Richt het einde van de gebruiksfase zo in dat grondstoffen hun waarde behouden. Goede afvalscheiding is hierin randvoorwaardelijk, maar niet minder belangrijk is de vraag: wat gebeurt er daarna met de gescheiden afvalstromen? 

De afvalsector is volop in beweging, toch is het zo dat op dit moment in de meeste gevallen reststromen op twee manieren kunnen worden verwerkt (8R-en model):

 • Recycle: een product wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke grondstof om zo weer opnieuw te gebruiken. In de meeste gevallen gaat het om downcycling: de gerecyclede grondstof is een minderwaardige grondstof dan de oorspronkelijke grondstof.
 • Recover: als producten niet meer kunnen worden gerecycled is de laatste optie energieterugwinning uit de verbranding van de producten en materialen.

Met behulp van onderstaande stappen kan je waardebehoud centraal zetten in deze fase.

Analyse van het afval

 • Welke afvalstromen worden al gescheiden ingezameld? Denk hierbij aan dagelijks afval zoals papier, GFT, glas, PMD verpakkingen en restafval, maar ook incidentele stromen zoals bouwafval, chemisch afval en ICT-afval.
 • Hoeveel afval komt wekelijks vrij? Vaak is deze informatie te vinden op de factuur of kun je een afvalrapportage opvragen bij de afvaldienstverlener(s).
 • Waar bestaat het restafval uit? Dit is belangrijk om te weten om vast te stellen of er nog meer afval gescheiden kan worden. Dit kan worden opgepakt met de afvalverwerker, maar kan ook zelf georganiseerd worden door letterlijk het afval te doorzoeken. Door middel van challenges kunnen medewerkers betrokken worden in dit onderzoek en wordt er aandacht besteed aan het creëren van draagvlaak. Stuur je medewerkers bijvoorbeeld op afvalsafari: laat ze onderzoeken wat er bij het restafval terecht komt dat daar niet thuishoort of vraag ze hun afval gedurende één dag in kaart te brengen.

Inzicht in huidige contracten

 • Met welke partij(en) zijn afvalcontracten gesloten? Denk naast afvaldienstverleners ook aan schoonmaakpartijen, startups die werken met reststromen en verwerkers van incidentele reststromen.
 • Welke afspraken zijn er gemaakt? Denk aan ophaalfrequentie, verwerking reststromen, faciliteren afvalscheiding etc.

Inzicht in de uitvoering

 • Inventariseer gedrag medewerkers: wat vinden ze van de afvalinzameling, maken ze gebruik van de faciliteiten, wat is het kennisniveau omtrent afval?
 • Hoe werken de interne inzamelaars? Dit is vaak de schoonmaakorganisatie.
 • Doet de afvaldienstverlener hetgeen in de contracten is vastgelegd?

Wie heb je nodig?

Het realiseren van het afvalvrije kantoor kun je niet alleen. Je hebt je collega’s, dienstverleners en vaak ook de omgeving nodig om te komen tot een andere omgang met afval. Iedereen heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Collega’s

 • Management: uitdragen van het nieuwe beleid en tonen van voorbeeldgedrag.
 • Afdeling inkoop: inkoop van afvaldienstverlening in lijn met de doelstellingen van het afvalvrij kantoor.
 • Afdeling communicatie: communicatie rondom doelstellingen, aanpak en resultaten.

De buren

 • Organisaties in de omgeving. Alles draait om volumes. Zodra er massa te maken is, wordt het kostenplaatje om stromen separaat in te zamelen interessanter. Ga daarom na of er samenwerking met omliggende kantoren mogelijk is, bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijke aanbesteding.

Dienstverleners

 • Afvaldienstverleners: leveren van inzamelmiddelen, afvoeren & verwerken van afvalstromen en verzorgen van de afvalrapportage.
 • Cateraar: gescheiden inzamelen van afval.
 • Koffieleverancier: inzamelen van koffiedrab en deponeren in juiste container.
 • Schoonmaakleverancier: gescheiden inzamelen afvalstromen en aanspreken & informeren medewerkers over afval.
 • Overige leveranciers: meenemen verpakkingsafval of zich ontdoen van verpakkingsafval in lijn met het afvalbeleid.

Succesfactoren

Intern leiderschap

Intern leiderschap

Het management moet het belang van een afvalvrij kantoor ondersteunen en voorbeeldgedrag uitdragen.

Kartrekkers

Kartrekkers

Ambassadeurs die zorgen voor voorbeeldgedrag en een aanspreekcultuur
Duidelijke inzamelstructuur

Duidelijke inzamelstructuur

Zichtbaar, consequent en eenvoudig te gebruiken inzamelmiddelen zorgen ervoor dat medewerkers weten wat van hen verwacht wordt

Meten = weten

Meten = weten

Monitoren zorgt ervoor dat er tijdig bijgestuurd  kan worden 

Blijf innoveren

Blijf innoveren

Zoek (samen met je leveranciers) naar nieuwe oplossingen

Quick wins

Duidelijke communicatie. Een medewerker maakt als hij voor de afvalbak staat de keuze, maak duidelijk welk afval in welke afvalbak moet.
Gebruik per afvalstroom verschillende kleuren afvalzakken en bijpassende iconen. Dit maakt de verwerking voor de schoonmaker eenvoudiger en fouten worden zo ook beter opgemerkt.
Grijp het juiste moment aan voor de introductie van afvalscheiding als dit zich voordoet. Denk hierbij aan een verhuizing, renovatie of interne reorganisatie. Op deze momenten wordt oud gewoontegedrag van medewerkers doorbroken en kan nieuw gewoontegedrag ontstaan.
Verken de afvalmarkt. Er is veel ontwikkeling op het gebied van afval en de dienstverlening wordt op verschillende manieren aangeboden. Ook kunnen er prijsverschillen zijn. Het is daarom zinvol om verschillende afvalinzamelaars te vergelijken. Ook hoef je niet alle stromen bij één dienstverlener onder te brengen.
Image

Slimme vragen aan de markt

Waar (rijafstand) wordt de afvalstroom verwerkt?
Kan ik op de verwerkingslocatie komen kijken?
Op welke manier wordt deze stroom verwerkt?
Hoeveel CO2-reductie levert het op?
Hoeveel procent van de afvalstroom wordt daadwerkelijk verwerkt?
Wat wordt gedaan met het residu?
Zijn de rapportages gebaseerd op daadwerkelijke weeggegevens of op standaard gewichten?
Hoe vaak krijg ik rapportages? Hoe zien deze er uit? En hoe ontvang ik deze rapportages?