Inkoopfase

Focus op de gehele cyclus

Een afvalvrij kantoor realiseer je niet door pas na gebruik na te denken over hoogwaardig hergebruik. Je begint aan de voorkant van het proces: bij de inkoop. Als inkoper heb je een grote invloed op wat er wordt gekocht en welke afspraken er met leveranciers worden gemaakt. Hoe stel je de juiste vraag aan de markt? En hoe borg je optimaal gebruik en waardebehoud van grondstoffen in het hele proces?

Image

Wat kan jij doen?

Het verminderen van restafval begint in essentie bij de inkoop van producten en diensten. Het is dus belangrijk om de gehele levenscyclus van ‘het afval’ in kaart te brengen. Bij inkoop kun je de volgende strategieën uit het 8R-en model toepassen:
  • Refuse: de beste manier om waardevernietiging tegen te gaan is door geen nieuwe grondstoffen te gebruiken. Is de aankoop van een product of dienst echt noodzakelijk?
  • Rethink: indien er daadwerkelijk een behoefte is die vervult moet worden, denk dan eens na of deze niet op een andere, duurzamere manier kan worden ingevuld.
  • Reduce: kies voor duurzame, circulaire producten die efficiënt worden geproduceerd (materialen, grondstoffen en energie) en waarbij je vooraf nadenkt over retourname en hergebruik.

Door het stellen van de juiste vraag stimuleer je de markt om anders te gaan denken, ontwerpen en produceren. Daarbij maak je vooraf afspraken met de leverancier over de periode na einde gebruik, zo borg je dat producten ook na de gebruiksfase hoogwaardig bruikbaar zijn.

Vooral bij de inkoop van verbruiksartikelen, producten met een korte levensduur, is het belangrijk om je af te vragen: kan ik een positieve impact maken door te voorkomen (bijvoorbeeld geen monoverpakkingen in de catering) of te vervangen door een gebruiksartikel (bijvoorbeeld hervulbare schoonmaakflacons). Lees hier meer over het voorkomen en verminderen van verpakkingsafval.  

Circulair inkopen

Het circulaire inkoopproces is een afgeleide van het standaard inkoopproces. Een aantal stappen in het inkoopproces hebben extra aandacht nodig om circulair inkopen tot een succes te maken. In onderstaand stappenplan zijn per stap de belangrijkste elementen beschreven.

Het bepalen van de visie en ambitie van jouw organisatie is belangrijk in de voorbereiding van het inkoopproces. Je begint met het definiëren wat duurzaamheid, circulariteit en een afvalvrij kantoor voor jouw organisatie betekent. Ter referentie voor de eigen visie en ambitie is het gebruikelijk een oriëntatie in het werkveld te doen. Welke ambitie en visie hebben andere organisaties? Welk definitie van circulair inkopen wordt er gehanteerd? Na deze oriëntatie kun je een duidelijke eigen visie, ambitie en bijbehorende strategie formuleren. Je zet hiermee een stip op de horizon.

Circulaire businessmodellen

Er zijn een aantal verschillende business- en verdienmodellen die aansluiten bij het circulaire inkoopproces. Het grote verschil ten opzichte van traditionele modellen zit in het eigenaarschap en de ingebouwde (financiële) prikkels. In circulaire modellen zijn deze twee componenten zo belegd dat zowel leverancier als gebruiker het waardebehoud van grondstoffen voorop stelt. Bedenk in de voorbereidende fase van het inkoopproces welke vrijheid de markt heeft in het aanbieden van andere businessmodellen en of dit past bij je organisatie.

Bij circulaire businessmodellen wordt dus vaak een combinatie aangeboden van een product en een dienst, met als doel om zoveel mogelijk waarde te behouden. Er zijn verschillende variaties mogelijk. Hieronder lichten we er een aantal toe.

Als je als organisatie zelf eigenaar bent van een product kan circulariteit worden gewaarborgd door een terugname van het product door de leverancier of door zelf te zoeken naar de beste wijze van hergebruik na gebruik. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor het retourneren van het product na de gebruiksfase, de leverancier kan deze terugname wel faciliteren.

Voorbeeld: Tapijttegels

De Haagse New World Campus (NWC) heeft sinds 2016 een circulaire tapijttegel. Oude tapijttegels zijn gereinigd en hergebruikt en daarnaast is een huurkoopovereenkomst met de leverancier afgesloten. NWC betaalt voor gebruik en onderhoud van de tegels. Als ze na de contractperiode besluiten dat ze de tegels willen terug verkopen aan de leverancier, is dit mogelijk door de terugkoopgarantie in het contract. In dit geval betaalt de leverancier de restwaarde van het product uit aan NWC en neemt de tapijttegels terug om deze te hergebruiken.

Meer lezen?

Bron: Product-dienstcombinaties (PHI Factory, 2017) gebaseerd op Stouthuysen (2014b, p.37).

Wie heb je nodig?

  • Innovatieve marktpartijen (huidige of nieuwe samenwerkingspartners) die bereid zijn samen te werken aan de gestelde ambitie en doelen.
  • Een inkoper die ruimte durft te geven.
  • De eindgebruikers. Voldoet het product of de dienst aan de behoefte?
  • Vertrouwen van het management. Om iedereen achter dezelfde ambitie te krijgen is het belangrijk dat zij zich duidelijk uitspreekt voor een afvalvrij kantoor en hier ook mandaat voor geeft.
Image

Succesfactoren

Duidelijke visie en ambitie

Duidelijke visie en ambitie

Een helder doel geeft de organisatie richting

Betrek de markt

Betrek de markt

Zij zijn de expert, betrek ze dus bij de uitvraag

Stimuleer samenwerking

Stimuleer samenwerking

Leveranciers kunnen samenwerken om complementaire diensten te leveren

Ruimte voor een groeimodel

Ruimte voor een groeimodel

Om binnen de contractduur te ontwikkelen op duurzaamheid en circulariteit

Integrale benadering

Integrale benadering

Samenwerking tussen inkoop, gebruiker, FM-operatie en de markt

Total Cost of Ownership

Total Cost of Ownership

Kijk naar de kosten van de totale levensduur in plaats van alleen de initiële investering

Quick wins

Ontwikkel ook in bestaande contracten. Ga het gesprek aan met de huidige leverancier over duurzaamheid en circulariteit.
Organiseer de retourname. Zorg dat de retourname van het product na einde gebruiksperiode met de leverancier is georganiseerd in het contract.
Vraag naar een materiaalpaspoort. Hiermee krijg je inzicht in de samenstelling van een product t.b.v. hergebruik en reparatie.
Ontwerp met het oog op hergebruik. Daag de markt uit om ook in het productontwerp na te denken over herbruikbaarheid.

Secundaire grondstoffen. Stimuleer het gebruik van gerefurbished producten of gerecyclede materialen

Inzicht in reststromen. Kennis over de reststromen en de samenstelling van het restafval biedt inzicht in de kansen voor reductie. Hier kun je al in de inkoopfase maatregelen voor treffen.
Image

Slimme vragen aan de markt

Wat is de milieu-impact van het product? (over de gehele levenscyclus)
Hoe wordt het retourproces gefaciliteerd?
Wat is de restwaarde na einde gebruiksperiode?
Wat gebeurt er met het product, de materialen of de grondstoffen na de gebruiksperiode?
Wat is de mate van herbruikbaarheid na de gebruiksperiode?
Mag ik een materiaalpaspoort van het product?
Wat is de herkomst van de materialen?
Kunt u garanderen dat er geen toxische stoffen in het product zitten?
Kunt u garanderen dat het product uit materialen bestaat die eenvoudig te scheiden zijn? (ontwerp met oog op hergebruik)
Hoe zorg je ervoor dat er geen verspilling plaatsvindt door verpakkingsmateriaal?

Heeft u een alternatief voor het gebruik van wegwerpmateriaal (verbruiksgoederen)?