Gebruiksfase

Stimuleer juist gedrag

Nu je aan de voorkant de juiste producten hebt ingekocht, is het belangrijk circulariteit ook in het gebruik te waarborgen. Alleen dan wordt afval daadwerkelijk geminimaliseerd. Maar hoe borg je dit in het proces? En hoe maak je medewerkers en partners écht bewust van de juiste handelswijze?

Image

Wat kan jij doen?

Na de inkoop is het belangrijk om circulariteit in de gebruiksfase te waarborgen om zo waarde te behouden en afval te voorkomen. De duur van de gebruiksfase (van inkoop naar reststroom) is grotendeels afhankelijk van de gebruiker. Informeer deze gebruiker dan ook over de juiste omgang met producten. Zo maak je medewerkers bewust van de waarde van producten, materialen en grondstoffen en de rol die zij spelen in het behoud van die waarde.

De volgende strategieën uit het 8R-en model kunnen ervoor zorgen dat producten langer gebruikt worden (deze zijn voornamelijk toepasbaar op gebruiksgoederen):

  • Reuse: een product kan in dezelfde staat hergebruikt worden door een andere gebruiker.
  • Repair: een product kan gerepareerd, of nog beter, goed onderhouden worden om de levensduur te verlengen.
  • Refurbish: producten worden opgeknapt na een eerste gebruikscyclus, zo kunnen producten meerdere levenscycli doorlopen.

Samenwerking binnen de organisatie en met ketenpartners is in alle fasen nodig om waardebehoud van grondstoffen te waarborgen. Afspraken die zijn gemaakt in de inkoopfase worden in de praktijk gebracht in en na de gebruiksfase.

Wie heb je nodig?

  • Samenwerkingspartners: de afspraken die je met je partners hebt gemaakt over beheer en onderhoud moeten worden nageleefd.
  • De eindgebruiker: het gebruik van de producten bepaalt in grote mate de herbruikbaarheid en de levensduur, de eindgebruiker moet zich hier bewust van zijn en hiernaar handelen.
  • Een kartrekker: deze persoon (bijvoorbeeld de facility manager) kan dit proces vormgeven en als verbinder zorgen dat de verschillende onderdelen van de organisatie samenwerken, kringlopen worden gesloten en de behoefte van gebruikers wordt gewaarborgd.
Image

Succesfactoren

Integrale benadering

Integrale benadering

Samenwerking binnen de organisatie is essentieel om waardebehoud te realiseren: inkoop, FM en de eindgebruiker

Support vanuit het FM-team

Support vanuit het FM-team

Iedereen steunt de ambities en weet waarop te sturen

Betrek de gebruiker

Betrek de gebruiker

Neem de gebruiker mee in de ambitie en maak successen zichtbaar door middel van storytelling

Inventariseer wat je hebt

Inventariseer wat je hebt

Beheer producten en inventaris zodat je kunt anticiperen op reparaties, refurbishment en vervangingen

Ruimte voor ontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling

Richt het contract- en leveranciersmanagement zo in dat je samen met leveranciers kan blijven ontwikkelen

Kennis

Kennis

Zorg dat iedereen voldoende kennis heeft van een afvalvrij kantoor en de bijdrage die ze daarin kunnen leveren

Quick wins

Borg de voortgang op ambities. Het groeimodel met bijbehorende KPI’s is hierin leidend. Bespreek voortgang hierop met de leverancier in de beoordeling- en functioneringsgesprekken. Zorg ook dat dit groeimodel intern bekend is.
Monitoren en bijsturen. Stuur bij op basis van metingen, medewerkerstevredenheidsonderzoeken en managementrapportages.
Image

Slimme vragen aan de markt

Welke aanpak hanteren jullie om de kwaliteit gedurende de gebruiksperiode zo hoog mogelijk te houden?
Hoe zorgen jullie ervoor dat er zo min mogelijk logistieke bewegingen plaatsvinden?
Wat hebben jullie nodig van onze organisatie om de levensduur zo hoog mogelijk te houden?
Hoe ziet de meerjarenonderhoudsplanning eruit?
Hoe zie ik het sturen op levensduurverlenging zoals het gebruik van gerefurbishte onderdelen of producten en de herinzet van materialen terug?