Potentie

Oneindig hergebruik van grondstoffen

Image

Welke kansen biedt een afvalvrij kantoor?

Een gemiddeld kantoor produceert meer afval dan we ons realiseren. Dat is eigenlijk best vreemd want we hebben dit afval als organisatie in een eerdere fase zelf ingekocht. Maar stel je eens voor: van een kantoor dat afval produceert naar een kantoor dat grondstoffen genereerd.

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat afval niet meer. Door slim in te kopen en circulariteit te borgen tijdens en na de gebruiksfase, koop je geen afval in maar waardevolle producten die hun waarde behouden na gebruik.

Hierbij staat waardebehoud van grondstoffen en het minimaliseren van negatieve impact centraal. Je kunt een circulaire economie op grote schaal (land of zelfs wereld) nastreven, maar ook op kleinere schaal (organisatie) kun je grote stappen zetten: een afvalvrij kantoor.

Bron: Ellen MacArthur Foundation, Heroverwegen van Vooruitgang: de circulaire economie (2012).

Definitie circulaire economie

'Een circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt. Hierbij minimaliseert het waardevernietiging in het totale systeem en streeft het waardecreatie in iedere schakel van het systeem na.'

Bron: TNO (2013) als vertaling van de definitie Ellen MacArthur Foundation.

Kansen voor Nederland

In de transitie naar een circulaire economie

TNO heeft de voordelen van een circulaire economie voor Nederland onderzocht. Verwacht wordt dat de transitie 7 miljard euro oplevert en 50.000 banen creëert. Op milieuvlak leidt het tot 10% afname van de CO2-uitstoot en 20% waterbesparing in de industrie. Daarnaast maakt de circulaire economie Nederland 25% minder afhankelijk van de import van grondstoffen.

Materiaalstromen

In een afvalvrij kantoor

In een afvalvrij kantoor worden de fases inkoop, gebruik en einde gebruik anders ingericht en nog belangrijker met elkaar verbonden. In plaats van een focus op take-make-waste, staat hoogwaardig hergebruik centraal. Door een integrale aanpak te hanteren voorkom je afval en behoud je de waarde van grondstoffen waardoor ze na eind gebruik opnieuw ingezet kunnen worden.

3 fasen

Inkoop, gebruik & einde gebruik

Een afvalvrij kantoor begint bij de inkoop van een product of dienst. Inkoop biedt bij uitstek de kans om te kiezen voor duurzaamheid en circulariteit. Hierbij is het in veel gevallen nodig om af te wijken van het traditionele inkoopproces. Vooraf moet, door het stellen van de juiste vragen, worden geborgd dat de ingekochte producten en diensten aan het einde van de gebruiksperiode hun waarde behouden en opnieuw kunnen worden ingezet.

Het 8R-en model

Refuse - Rethink - Reduce - Reuse - Repair - Refurbish - Recycle - Recover

In een circulair model zijn de inkoop-gebruik-en einde gebruiksfase nauw met elkaar verbonden. De inkoopfase is bepalend voor hoe wordt omgegaan met de producten tijdens de gebruiks- en einde gebruiksfase. Tijdens deze drie fasen zijn er een aantal keuzes te maken wat betreft het waardebehoud van grondstoffen. Deze worden de R-en genoemd.

Refuse
Refuse

De beste manier om waardevernietiging van grondstoffen tegen te gaan, is door geen nieuwe grondstoffen te gebruiken. Begin daarom altijd met de vraag of de aankoop van een product of dienst écht noodzakelijk is. Is het antwoord nee, dan voorkom je verspilling door niet in te kopen.

Rethink
Rethink

Indien er daadwerkelijk een behoefte is die vervult moet worden, denk dan eens na of deze niet op een andere, duurzamere manier kan worden ingevuld.

Reduce
Reduce
Producten worden efficiënter gefabriceerd door minder grondstoffen en materialen te gebruiken.
Reuse
Reuse
Een product kan in dezelfde staat hergebruikt worden door een andere gebruiker.
Repair
Repair

Producten worden gerepareerd i.p.v. weggegooid. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en hoeft er geen nieuw product te worden ingekocht. In de basis modulair ontwerpen vergroot de kans op succesvolle reparatie.

Refurbish
Refurbish
Producten worden opgeknapt om na de eerste levensfase nogmaals in gebruik te worden genomen. Hierdoor heeft een product meerdere levenscycli.
Recycle
Recycle

Als de producten niet meer op dezelfde manier kunnen worden hergebruikt is het belangrijk dat de grondstoffen worden behouden door ze terug te brengen naar de oorspronkelijke staat en vervolgens te gebruiken voor andere toepassingen. 

Recover
Recover
Als producten niet meer kunnen worden gerecycled is de laatste optie energieterugwinning uit verbranding van het afval.